Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!
Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!
Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!
Chú ý : Ảnh Thành ViênHPBD: TâmLove Chanel